Jesteś tutaj

starszy inspektor ds płacowo-księgowych

Stanowisko
starszy inspektor ds płacowo-księgowych
Miejsce pracy
Bydgoszcz
Termin składania ofert
26.08.2019 14:00

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor ds. płacowo-księgowych

Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

terytorialny zakres działania Urzędu  Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 1

85-056 Bydgoszcz

 

Warunki pracy:

 • biuro na parterze lub I piętrze – brak wind,
 • praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,
 • praca poza siedzibą urzędu – możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Przygotowanie inwentaryzacji,
 • Naliczanie amortyzacji;
 • Księgowanie operacji gospodarczych;
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 • Sporządzanie programów działania oraz projektów planów pracy analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań
 • Przygotowanie zmian planów finansowych
 • Sporządzanie harmonogramów płatności
 • Przygotowanie realizacji płatności w systemie bankowym
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, list płac pracowników w systemie QNT Quorum Płace,
 • sporządzenie list płac dla umów zleceń, umów o dzieło i innych tytułów, obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik, deklaracji PIT, PFRON,
 • wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla obecnych i byłych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, urząd skarbowy, PFRON, GUS;
 • współpraca z głównym księgowym w przygotowaniu projektów zmian planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz wymaganych przepisami prawa sprawozdań , zestawień i raportów związanych z wynagrodzeniami;
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 • Współdziałanie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne: ,

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe
 • staż pracy: min 5 lat doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 • Wiedza z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zasad naliczania zasiłków ZUS
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość: systemu QNT Quorum Płace, programu finansowo-księgowych QNT , Płatnik;
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy;
 • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 sierpnia 2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1

 

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 52 3204223
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne  informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.