Jesteś tutaj

Młodszy Inspektor nadzoru nad żeglugą

Stanowisko
Młodszy Inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy
Bydgoszcz
Termin składania ofert
25.09.2020 12:30

Ogłoszenie o naborze nr 68096

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

BYDGOSZCZ

ADRES URZĘDU:

UL. MARCINKOWSKIEGO 1
85-056 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

praca biurowa,
praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku brak sanitariatu, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w inspekcjach statków, szlaku żeglownego, urządzeń wodnych związanych z żeglugą, portów i przystani, wykonywanychpod nadzorem inspektora nadzoru nad żeglugą z wykorzystaniem motorówki lub samochodu służbowego
 • kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w portach, na przystaniach i zimowiskach
 • wystawianie, wydawanie dokumentów statkowych i kwalifikacyjnych oraz zaświadczeń o spełnianiu wymogu zdolności żeglugowej
 • prowadzenie dziennika pokładowego, sporządzanie rozlicznie kart drogowych samochodów i kart zużycia paliwa statków inspekcyjnych
 • prowadzenie samochodu służbowego i statku inspekcyjnego oraz dbanie o stan techniczny sprzętu (planowanie przeglądów i remontów),
 • obsługa interesantów
 • prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
 • prowadzenie ewidencji wydanych książek kontroli oleju, świadectw zdolności żeglugowych oraz uprawnień zawodowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: co najmniej 2 lata staż w przedsiębiorstwie związanym z żeglugą śródlądową
 • patent oficera żeglugi śródlądowej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska kierownika małego statku,
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE) i innych urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy:
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość przepisów dot. żeglugi śródlądowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 1
  85-+056 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod_uzsbydgoszcz@kiodo.com.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru:   Weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna.

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.