Jesteś tutaj

inspektor ds. administracyjnych

Stanowisko
inspektor ds. administracyjnych
Miejsce pracy
Bydgoszcz
Termin składania ofert
09.02.2021 14:00

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

inspektor ds. administracyjnych

Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

terytorialny zakres działania Urzędu  Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 1

85-056 Bydgoszcz

 

Warunki pracy:

 • biuro na parterze lub I piętrze – brak wind,
 • praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,
 • praca poza siedzibą urzędu – możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań:

 • prowadzenie spraw organizacyjnych urzędu;
 • kontrola zarządcza;
 • archiwizacja dokumentów;
 • obsługa zadań ustawowych dotyczących wydawania dokumentów dla statków i załóg oraz prowadzenie odpowiednich w tym zakresie rejestrów i ewidencji;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz badaniem rynku przed dokonaniem zakupu;
 • prowadzenie rejestru faktur, opisywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym;
 • przygotowanie danych do sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych;
 • przygotowanie danych do sprawozdania z korzystania ze środowiska;
 • opracowywanie wspólnie z dyrektorami delegatur projektów zakupów inwestycyjnych;
 • przygotowanie propozycji likwidacji środków trwałych;
 • opracowanie niezbędnych danych do sprawozdań, analiz  budżetowych i finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań o taborze znajdującym się w ewidencji
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie;
 • prowadzenie całości spraw związanych z umundurowaniem i odzieżą roboczą dla pracowników;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek oraz wykazów wyposażenia;
 • prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonego

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe kierunek administracja lub pokrewne;
 • Znajomość ustaw: o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego , ustawy o żegludze śródlądowej oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office – poziom zaawansowany;
 • Staranność, uczciwość i dokładność przy realizacji zadań.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do dnia: 09 lutego 2021 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1

 

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 52 3204223
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne  informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.