Jesteś tutaj

inspektor nadzoru nad żeglugą

Stanowisko
inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy
Gdańsk
Termin składania ofert
30.12.2021 09:00

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/gdansk/inspektor-nadzoru-nad-zeglug... Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektora nadzoru nad żeglugą Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk terytorialny zakres działania Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy tj. województwo pomorskie oraz powiaty: elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki. Adres urzędu: Delegatura w Gdańsku Ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Warunki pracy:  biuro na III piętrze – brak wind,  praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,  praca poza siedzibą urzędu – wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz dwoma statkami inspekcyjnymi, (na jednym statku inspekcyjnym brak sanitariatu), w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg. Zakres zadań:  nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,  weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,  przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych,  prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawach wykroczeń , w tym postępowań mandatowych,  prowadzenie spraw administracyjnych, m.in. w zakresie wydawania zaleceń i dyspozycji doraźnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa żeglugi,. Wymagania niezbędne:  wyksztalcenie: wyższe  patent oficera żeglugi śródlądowej,  znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,  znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,  umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,  korzystanie z pełni praw publicznych,  posiadanie obywatelstwa polskiego,  nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wskazane kompetencje dodatkowe:  doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań  patent żeglarski stermotorzysty,  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,  dokładność, sumienność i rzetelność,  posiadanie prawa jazdy kat. B  kultura osobista, odporność na stres, asertywność. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:  życiorys/CV i list motywacyjny,  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wyksztalcenia,  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / staż pracy,  patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A,  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów naboru  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy Terminy i miejsce składania dokumentów:  Dokumenty należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021 r.  Decyduje data: wpływu oferty do siedziby urzędu  Miejsce składania dokumentów : Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk Klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bydg.gov.pl • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. W związku z trwaniem stanu epidemii tryb naboru może zostać zmieniony i dostosowany do aktualnych warunków epidemicznych.

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.