Jesteś tutaj

Inspektor nadzoru nad żeglugą

Stanowisko
Inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy
Gdańsk
Termin składania ofert
19.03.2021 15:00

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektora nadzoru nad żeglugą

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

terytorialny zakres działania Delegatury w Gdańsku Urzędu  Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy tj. województwo pomorskie oraz powiaty: elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki.

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50

80-874 Gdańsk

 

Warunki pracy:

 • biuro na III piętrze – brak wind,
 • praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,
 • praca poza siedzibą urzędu – wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku inspekcyjnym brak sanitariatu, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.

Zakres zadań:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych,
 • kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 • prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawanie dokumentów rejestracyjnych , wydawanie oraz cofanie dokumentów bezpieczeństwa statku,
 • dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.

Wymagania niezbędne:

 • wyksztalcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe min 5 lat w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski oficera żeglugi śródlądowej
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • znajomość Prawa wodnego,
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • patent żeglarski stermotorzysty,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, sumienność i rzetelność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wyksztalcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / staż pracy,
 • patent żeglarski oficera żeglugi śródlądowej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyśle przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 19 marca 2021 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do siedziby urzędu
 • Miejsce składania dokumentów : Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku,  ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bydg.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne  informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 

 

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.