Jesteś tutaj

Inspektor nadzoru nad żeglugą

Stanowisko
Inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy
Gdańsk
Termin składania ofert
20.07.2021 14:30

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektora nadzoru nad żeglugą
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
terytorialny zakres działania Delegatury w Gdańsku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy tj. województwo pomorskie oraz powiaty: elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki.
Adres urzędu:
Delegatura w Gdańsku
Ul. Na Stoku 50
80-874 Gdańsk

Warunki pracy:
 biuro na III piętrze – brak wind,
 praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,
 praca poza siedzibą urzędu – wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz dwoma statkami inspekcyjnymi, (na jednym statku inspekcyjnym brak sanitariatu), w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.
Zakres zadań:
 nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,
 przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych,
 kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawanie dokumentów rejestracyjnych , wydawanie oraz cofanie dokumentów bezpieczeństwa statku,
 dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.
Wymagania niezbędne:
 wyksztalcenie: wyższe
 doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze żeglugi śródlądowej
 patent żeglarski oficera żeglugi śródlądowej
 znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
 znajomość Prawa wodnego,
 znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 patent żeglarski stermotorzysty,
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 dokładność, sumienność i rzetelność,
 posiadanie prawa jazdy kat. B
 kultura osobista, odporność na stres, asertywność.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 życiorys/CV i list motywacyjny,
 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wyksztalcenia,
 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / staż pracy,
 patent żeglarski oficera, kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy do celów naboru
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
Terminy i miejsce składania dokumentów:
 Dokumenty należy złożyć do dnia 20 lipca 2021 r.
 Decyduje data: wpływu oferty do siedziby urzędu
 Miejsce składania dokumentów : Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
Klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bydg.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.