Jesteś tutaj

referent

Stanowisko
referent
Miejsce pracy
Warszawa
Termin składania ofert
30.07.2021 15:00

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

referent

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

terytorialny zakres działania Urzędu  Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Delegatura w Warszawie

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Delegatura w Warszawie

ul. Modlińska 17

03-199 Warszawa

 

Wymiar etatu:                      1/1

Warunki pracy:

 • biuro na I piętrze – brak wind,
 • praca biurowa – narzędzia i materiały do pracy – komputer i laptop,
 • praca poza siedzibą urzędu – możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań:

 • obsługa interesantów;
 • realizacja zadań w zakresie prac bieżących urzędu i czynności kancelaryjnych;
 • wystawianie i wydawanie dokumentów statkowych, dokumentów kwalifikacyjnych załóg statków oraz żeglarskich książeczek pracy, weryfikacja żeglarskich książeczek pracy;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w bazie danych polskich statków żeglugi śródlądowej;
 • wprowadzanie danych i rozliczanie mandatów karnych;
 • czuwanie nad prawidłowym przepływem informacji, współpraca z inspektorami nadzoru nad żeglugą;
 • archiwizacja wytworzonej dokumentacji;
 • udział w komisjach inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych;
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonego

Wymagania niezbędne: ,

 • Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne lub ogólnokształcące;
 • Min 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych (MS Office lub pokrewne) , umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o żegludze śródlądowej oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • 3 miesięczna praktyka zawodowa w administracji publicznej,,
 • Posiadane przeszkolenie lub kursy w zakresie ochrony danych osobowych i archiwizacji oraz obiegu dokumentów
 • Dobra organizacja pracy, znajomość pakietu MS Office – poziom zaawansowany;
 • Staranność, uczciwość i dokładność przy realizacji zadań.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do dnia: 30 lipca 2021r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Delegatura w Warszawie

ul. Modlińska 17,  03-199 Warszawa

 

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 52 3204223
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: : podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne  informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich ko

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.