Jesteś tutaj

starszy inspektor ds księgowo-płacowych

Stanowisko
starszy inspektor ds księgowo-płacowych
Miejsce pracy
Bydgoszcz
Termin składania ofert
25.11.2019 15:00

WARUNKI PRACY

biuro na parterze lub I piętrze - brak wind
praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop
praca poza siedzibą urzędu - możliwe wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Przygotowanie inwentaryzacji
 • Naliczanie amortyzacji
 • Księgowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • Sporządzanie programów działania oraz projektów planów pracy analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań
 • Przygotowanie zmian planów finansowych
 • Sporządzanie harmonogramów płatności
 • Przygotowanie realizacji płatności w systemie bankowym
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, list płac pracowników w systemie QNT Quorum Płace
 • sporządzenie list płac dla umów zleceń, umów o dzieło i innych tytułów, obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik, deklaracji PIT, PFRON
 • wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla obecnych i byłych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, urząd skarbowy, PFRON, GUS
 • współpraca z głównym księgowym w przygotowaniu projektów zmian planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz wymaganych przepisami prawa sprawozdań , zestawień i raportów związanych z wynagrodzeniami
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 • Współdziałanie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie realizowanych zadań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat w obszarze księgowości
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Wiedza z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zasad naliczania zasiłków ZUS
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w obszarze księgowości budżetowej
 • • Znajomość: systemu QNT Quorum Płace, programu finansowo - księgowego QNT, płatnik;
 • • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy;
 • • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marcinkowskiego 1 , 85-056 Bydgoszcz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 52 320 42 23
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające ); przekazanie danych osobowych nie zwalia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy złożyć do 25 listopada 2019 r w siedzibie urzędu.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.